Skip to main content

APMT MVII: vervolg overleg met management op 8 november 2021

10 november 2021

Op 8 november jl. hebben we weer met het management om de tafel gezeten om te praten over het “transformatieplan” en de gevolgen die dit plan zouden kunnen hebben voor de werknemers van APMT MVII.

Planvorming

De werkgroep OR/management heeft voor de OR-verkiezingen de nodige ideeën voor de transformatie verzameld en uitgewerkt. Door de uitslag van de verkiezingen wijzigt niet alleen de samenstelling van de OR, maar ook de samenstelling van de werkgroep. Het management gaat op 9 november 2021 met de voltallige OR en de dag daarna met de werkgroep in gesprek over de plannen zoals die tot dusver zijn ontwikkeld. Daarna worden die plannen mogelijk ook met de vakbonden gedeeld. Vakbonden hebben daar in elk geval wel op aangedrongen. Daarbij hebben we in herinnering geroepen dat APMT MVII deze zomer aankondigde open overleg te willen voeren met de vakbonden. Daar hoort wat ons betreft ook bij het transparant en tijdig delen vandeze plannen, zodat de vakbonden daar tijdig een mening over kunnen vormen.

Sociaal Plan

Duidelijk is al wel dat er plannen zijn die tot gevolg hebben dat functies vervallen of wijzigen. APMT MVII heeft toegezegd de vakbonden op basis van de tot dusver uitgewerkte ideeën gedetailleerder informatie te geven over hoeveel boventalligheid wordt verwacht, op welke afdelingen en in hoeverre gedwongen ontslagen volgens APMT MVII door om- en bijscholing kunnen worden voorkomen.

APMT MVII heeft verder toegezegd ons een concept sociaal plan te zullen voorleggen waarin duidelijk gemaakt wordt wat allemaal zal worden gedaan om gedwongen ontslagen te voorkomen. Om- en bijscholing maken daar dus deel van uit, maar ook vrijwillig vertrek- en plaatsmakersregelingen en regelingen voor oudere werknemers.

Ouderenbeleid

Begin 2021 bedachten APMT MVII en bonden samen een regeling die ouderen de gelegenheid geeft om eerst minder en later helemaal geen nachtdiensten meer te lopen. Op 2 december a.s. praten bonden en APMT MVII apart over de mogelijkheden om deze regeling aan te passen,zodanig dat tegemoet wordt gekomen aan de bezwaren van de werkvloer met betrekking tot het (niet) kunnen opnemen van snipperdagen.

Hoe nu verder?

Op 15 november a.s. is het volgende overleg over de transitie gepland. De inzet van de vakbonden in dit traject is en blijft natuurlijk: geen gedwongen ontslagen, geen (verdere) outsourcing van werk en wel behoud van arbeidsvoorwaarden.

We houden jullie uiteraard op de hoogte!

Met vriendelijke groet,

Kaderleden FNV Havens en CNV Vakmensen

P.S. Martin van de Ree: super bedankt voor je inzet als kaderlid in de afgelopen jaren!