Skip to main content

Nieuwsbrief Svitzer Euromed en Netherlands

23 januari 2024

logo fnv

 

Beste collega,

Op maandag 22 januari 2024 heeft FNV Havens overleg gevoerd met Svitzer omtrent de totstandkoming van een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) voor de werknemers van Svitzer Netherlands en Svitzer Euromed. Hieronder de hoofdpunten van het overleg.

CAO versus AVR
Op 20 december 2023 heeft FNV Havens tijdens het overleg een vergelijking gepresenteerd van de arbeidsvoorwaarden tussen de CAO van Svitzer Euromed en de arbeidsvoorwaarden regeling (AVR) van Svitzer Netherlands. De werkgever heeft de ontbrekende gegevens verstrekt aan FNV Havens. Op basis van deze informatie hebben we het volgende kunnen vaststellen:

De arbeidsduur
De werkgever bevestigt de berekening van FNV Havens betreffende de wekelijkse arbeidsduur van Svitzer Netherlands. Deze bedraagt 49 uur per week en is als volgt berekend: 26 gewerkte weken op jaar basis x 98 uur (7 dagen x 14 uur per dag) = 2548 gewerkte uren : 52 weken = 49 uur per week.
Hiermee komt de arbeidsduur van Svitzer Netherlands overeen met die van Svitzer Euromed.

Salarisschalen
De werkgever heeft met ons de actuele salarisschalen (per 1-09-2023) voor de functies van kapitein, machinist en matroos binnen beide BV's gedeeld. Uit deze informatie blijkt dat het basisloon voor deze functies in de CAO aanzienlijk hoger is dan in de AVR. Bijvoorbeeld, wanneer een kapitein onder de CAO het maximum van de salarisschaal bereikt, ontvangt hij maandelijks €334,- bruto meer dan een kapitein onder de AVR-regeling. Ook ontvangt een machinist onder de CAO aan het topniveau van zijn salarisschaal maandelijks €303,- bruto meer loon dan zijn collega-machinist die onder de AVR valt.
Verder valt op dat de werknemers van Svitzer Netherlands een maandelijks "Tug-bonus" van €450,- bruto ontvangen. Het is echter belangrijk om op te merken dat dit bedrag niet geïndexeerd wordt en hoogstwaarschijnlijk geen pensioenopbouw of vakantiegeld omvat. De werkgever zal hier nog nader onderzoek naar doen.

Vakantierechten
Bij Svitzer Euromed ontvangen de werknemers jaarlijks een toekenning van 294 vakantie-uren, die worden verwerkt in het rooster, aangevuld met 28 verlofuren. In het geval van Svitzer Netherlands hebben werknemers recht op 98 vakantie-uren per jaar.
Vervolgstappen
FNV Havens heeft aangegeven dat we in principe moeten uitgaan van de Euromed-CAO bij het harmoniseren van de arbeidsvoorwaarden, aangezien er bij het opstellen van de AVR zorgvuldig gekeken is naar de arbeidsvoorwaarden die in deze CAO zijn vastgelegd. Bovendien merkt de werkgever op dat veel bepalingen uit de Euromed-CAO worden toegepast op de werknemers van Svitzer Netherlands, ondanks het feit dat de AVR-tekst beknopt is en sommige regelingen ontbreken.

Na afloop van deze verkenning zal de werkgever berekeningen laten maken van de totale kosten van zowel de CAO als de AVR. Bij het volgende overleg zal de werkgever deze berekeningen met ons delen. Naar verwachting kunnen we na dat overleg ledenvergaderingen organiseren. Dit biedt ons de gelegenheid om te horen hoe jullie als vakbondsleden vinden dat deze twee regelingen samengevoegd moeten worden.

CAO-voorstel voor Euromed
Onlangs heeft de werkgever aan FNV Havens voorgesteld om de CAO van Euromed met een jaar te verlengen. Hij is van mening dat door deze verlenging er meer tijd is om tot één gezamenlijke CAO te komen voor Svitzer Euromed en Svitzer Netherlands.
De kaderleden van Euromed hebben dit voorstel besproken met de vakbondsleden van Svitzer Euromed. Hoewel ze waardering hebben voor het feit dat de werkgever meedenkt, vinden ze het niet nodig om de CAO van Euromed met een jaar te verlengen. Dit komt omdat we al bezig zijn met het proces om één gezamenlijke CAO op te stellen voor beide BV’s. Daarnaast beweert de werkgever dat bij het opstellen van de AVR rekening is gehouden met de arbeidsvoorwaarden in de Euromed-CAO. Volgens hem zijn er aanzienlijke overeenkomsten tussen beide pakketten wat betreft arbeidsvoorwaarden, wat het harmoniseren ervan aanzienlijk zou vergemakkelijken.

Automatische prijscompensatie (APC)
Vanaf 1 januari 2024 is er sprake van deflatie (-1,989%) op basis van de APC-systematiek zoals vastgelegd in de CAO. FNV Havens vindt dat we een deflatie moeten respecteren en heeft dit aan de werkgever laten weten, zodat de deflatie verrekend kan worden met het loon.
De werkgever heeft besloten om het loon van de werknemers van Euromed en Netherlands per 1 januari 2024 ongewijzigd te laten. Dit betekent dat hij de negatieve indexcijfer (-1,989%) niet zal toepassen en dus niet zal inhouden op het loon. Wel is de werkgever van mening dat we hier rekening mee moeten houden bij het maken van afspraken voor de nieuwe CAO. Dit standpunt wordt begrepen en ondersteund door FNV Havens.

Met vriendelijke groet,

Marco Unkel, Gert Weststrate, Francesco Bos, Niels Snijder, Marc de Haas, Fred de Graaff
en Asmae Hajjari
Onderhandelingsdelegatie FNV Havens