Skip to main content

Principe akkoord Vopak

11 mei 2015

Looptijd
De looptijd van de cao is 3 jaar, te weten van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2017.

Werkgelegenheid
Vopak garandeert, behoudens disfunctioneren, gedurende de looptijd van het sociaal plan de werkgelegenheid voor alle cao-medewerkers die op 1 januari 2015 in dienst zijn of die na 1 januari 2015 in dienst komen of zijn gekomen en een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met Vopak hebben.

Indien de daling van het volume binnen Vopak (uitgedrukt in een jaarvolume) in Nederland significant daalt ten opzichte van het gerealiseerde volume in 2014. In dat geval zal Vopak trachten om, onder andere via collegiale uitleen aan bedrijven actief in de tank op- en overslag, werkzekerheid te blijven bieden aan Vopak medewerkers alvorens over te gaan tot andere maatregelen. Indien andere maatregelen worden overwogen vindt tijdig overleg plaats met de vakbonden ten behoeve van het vastleggen van de procedure. Daarnaast zal de inhuur van personeel eerst gestopt worden. Uitgangspunt hierbij is dat boventallige Vopak medewerkers deze vrijgekomen functies zullen bezetten, op voorwaarde dat zij daarvoor geschikt zijn dan wel binnen zes maanden geschikt te maken zijn.

De in dit document opgenomen tekst van het Sociaal Plan zal voor de duur van dit plan als bijlage worden opgenomen in de cao.

Lees verder in de bijlage.....