Skip to main content

66 MINUTEN ACTIE OP 13 DECEMBER

16 november 2018

Politie en havenwerkers samen in actie voor sociale AOW

FNV Havens organiseert de AOW manifestatie

Locatie: Maasvlakte nabij de ECT en APMTR Terminal

Datum: donderdag 13 december 2018

Aanvang - Start Manifestatie 5 voor 12 (11.55 uur)

Duur van deze Manifestatie 66 Minuten

Tevens regelt FNV HAVENS de Catering

Op donderdag 13 december 2018 vindt op de Maasvlakte een unieke vakbondsactie plaats tegen de verhoging van de AOW-leeftijd. FNV Havens houdt daar op de Maasvlakte dan zijn 3e protestactie van 66 minuten en dit keer samen met de NPB en de andere politiebonden. Helder is dat deze bundeling van krachten deze manifestatie uniek maakt.

Niek Stam van FNV Havens: 'De politiebonden en FNV Havens zijn ieder op hun eigen manier al enige tijd bezig om bij de politiek aan te dringen op een politieke oplossing voor de verhoging van de AOW-leeftijd. De oplossing die wij voorstaan behelst het bevriezen en liever nog het terugdraaien van de verhoging van de AOW-leeftijd. Het is eigenlijk niet meer dan logisch dat we onze krachten hierbij nu bundelen.'

Vervroegd pensioen

Het gezamenlijke doel van de politiebonden en FNV Havens is een AOW-leeftijd die sociale partners de ruimte geeft om voor mensen die tientallen jaren zwaar en onregelmatig werk verricht hebben een vervroegd pensioen te regelen. ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp: 'Deze mensen verdienen een mogelijkheid om te stoppen met werken op een moment dat hun gezondheid nog niet volledig gesloopt is door hun werk. Daarvoor is het noodzakelijk dat de politiek een eind maakt aan de "automatische" verhoging van de AOW-leeftijd op basis van de levensverwachting zoals die in 2013 is ingevoerd.'

Verhoging vertragen is onvoldoende

NPB-voorzitter Jan Struijs: 'Minister Koolmees heeft zich bereid verklaard de verhoging te vertragen, maar dat is niet voldoende. Alleen met een AOW-gerechtigde leeftijd van 66 of 65 jaar is het voor werkgevers en bonden financieel haalbaar om in cao's regelingen af te spreken om mensen eerder te laten uitstromen dan op de AOW-gerechtigde leeftijd. Wie al vroeg in dienst komt, moet volgens ons ook wat vroeger kunnen stoppen. Daarvoor is dus nog een verdergaande politieke ommezwaai nodig, namelijk het opheffen van de huidige fiscale boete op vroegpensioen.'

Individuele AOW-spaarrekening

Niek Stam van FNV Havens: 'Werknemers die in onze 24 uurs-economie langdurig ploegendiensten draaien moeten eerder kunnen stoppen met werken dan op de door de politiek vastgestelde AOW-gerechtigde leeftijd. Dat is niet meer dan redelijk en eerlijk, want werken in ploegendiensten is per definitie zwaar. Havenwerkers betalen over hun ploegentoeslagen veel belasting maar zien daar niets voor terug. Het zou een goede zaak zijn als dat gedeelte van het belastinggeld in individuele AOW-spaarrekeningen wordt gestort.'

Zowel haven- als politiemensen werken veel in ploegendiensten. Dat is een werkpatroon dat gemiddeld een kortere levensverwachting met zich meebrengt. Stam: 'Ook om die reden is de klakkeloze verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd voor alle werknemers een politiek besluit met zeer onredelijke gevolgen. Het wordt tijd dat deze onrechtvaardigheid wordt rechtgezet en de redelijkheid wordt teruggebracht.'

66 minuten-actie

Op donderdag 13 december 2018 slaan de politiebonden en FNV Havens voor het eerst de handen ineen tijdens een 66 minuten-actie op de Maasvlakte. Verder worden de komende maanden gesprekken gevoerd over het uitbreiden van de alliantie met andere beroepssectoren waarin veel in ploegendiensten wordt gewerkt. De eerste contacten zijn reeds gelegd.


FIGHT FROM THE WATERFRONT!

Noot voor de leden en kaderleden:

Op basis van de bereikte overeenstemming tijdens CAO-trajecten (in de meeste bedrijven) hebben wij de werkgevers verzocht om hun medewerking in deze. Hieronder de basistekst van deze afspraken:

Op dit moment is op nationaal niveau een discussie gaande of de huidige wetgeving waarin de AOW-leeftijd is gekoppeld aan de levensverwachting zou moeten worden herzien. Partijen betrokken bij de CAO zijn van mening dat de huidige wetgeving op het gebied van de AOW en pensioenregelingen inderdaad zou moeten worden herzien voor medewerkers die langdurig in de volcontinudienst hebben gewerkt. Allerlei nationale en internationale onderzoeken bevestigen dat werken in volcontinudiensten een verzwarende omstandigheid is voor medewerkers.

De werkgever zal gedurende de looptijd van de CAO samen met FNV Havens en CNV Vakmensen gezamenlijk optrekken in de discussie over het te voeren AOW- en pensioenbeleid. In dat verband wordt ook besproken hoe andere werkgevers in het haven industrieel complex hierbij kunnen worden betrokken.

Onderwerpen die hierbij aan bod kunnen komen zijn behalve wijziging van het AOW-beleid, de fiscale (pensioen)regels bij eerder stoppen voor de AOW-gerechtigde leeftijd, de mogelijkheden om fiscaal vriendelijk te sparen voor netto spaarregelingen en daarnaast het waarborgen dat het huidige niveau van de pensioenregeling (2e pijler) wordt gehandhaafd. Dit laatste betekent dat cao-partijen in ieder geval inzetten op het handhaven in de wetgeving van de mogelijkheid van persoonlijke pensioenvermogens die blijvend worden opgebouwd volgens principes van
verplichte deelname, collectieve risicodelingen en collectieve uitvoering.

Het is dus van groot belang dat deze actie en de toekomstige acties een goede opkomst hebben. Organiseer je leden. Organiseer en motiveer de collega’s. Zorg dat je er bent. Ook als je niet hoeft te werken.

Wij zijn volop aan de gang om nog meer werknemers vanuit andere sectoren die met zwaar werk en ploegendienstarbeid te maken hebben aan te laten sluiten bij deze alliantie. Havenwerkers en FNV Havens hebben altijd voorop gestaan. Ook tijdens de opmaat naar de Coolsingel-actie in 2004.

Het huidige polderoverleg laat ons geen andere keuze dan aan de bak te gaan. Maar wij kunnen het niet alleen. Vandaar ook dat wij zoeken naar nieuwe partners. Samenwerking met de politiebonden is een eerste goede stap.

Als de regels de werknemers in ploegendiensten niet meer beschermen, dan moeten de regels veranderen!

FNV Havens NPB

(Links Jan Struijs, voorzitter NPB, rechts Niek Stam, FNV Havens)