Skip to main content

PENSIOENAKKOORD, HOE NU VERDER?

17 juni 2019

Het referendum is achter de rug, het ledenparlement heeft gesproken, het pensioenakkoord is door FNV omarmd. De sectorraad van FNV Havens heeft voorafgaand aan het referendum aangegeven om welke redenen dit akkoord voor mensen met zwaar werk weinig oplevert. En er waren meer leden van FNV die teleurgesteld waren over dit resultaat. Of omdat de AOW-leeftijd niet werd vastgezet op het huidige niveau, of omdat die in de toekomst toch weer zal gaan stijgen, of omdat het akkoord weinig meer is dan een bundeling van misschien wel goede intenties, maar van weinig concrete afspraken. Maar een meerderheid van ruim 75% van de leden die stemden, stemden in en hetzelfde geldt voor de vertegenwoordigers in het ledenparlement. Sommige mensen, die dicht tegen hun pensioen aan zitten, zullen misschien opgelucht adem halen, omdat de AOW-leeftijd nog even op 66 jaar en 4 maanden blijft staan. Dat kan zomaar enkele maanden werken schelen.

Overleg met werkgevers in de haven

Of FNV Havens nu happy is met dit pensioenakkoord of niet, we zullen het er voorlopig mee moeten doen. En dus moeten we kijken hoe we vanuit deze uitgangssituatie verder gaan.

Gelukkig was er al overleg gestart met de werkgevers in de haven. Het blijft een nadeel dat er geen werkgeversorganisatie is die namens alle havenwerkgevers kan optreden. Afspraken die we mogelijk met werkgevers maken, zouden daardoor genegeerd kunnen worden door werkgevers die niet zelf aan dit overleg deelnemen. FNV Havens gaat er natuurlijk alles aan doen om dat te voorkómen en rekent er op dat de werkgevers die wel met ons aan tafel zitten, daar ook hun steentje aan zullen bijdragen.

Afschaffen doorsneepremie

Volgens het pensioenakkoord moet er een einde komen aan systemen waarbij voor jonge werknemers minder pensioenpremie wordt betaald dan voor hun oudere collega’s. Voor iedere leeftijdsgroep moet hetzelfde premiepercentage gaan gelden. Voor jongere werknemers kan een hoger bedrag dan gedurende langere tijd worden belegd, wat uiteindelijk zorgt voor een beter gevulde pensioenpot.

Eén ding pleit voor die afspraak: het verschil tussen oudere werknemers en jongere werknemers in werkgeverslasten wordt daardoor kleiner, wat de positie van oudere werknemers verbetert als ze op zoek zijn naar ander werk. Maar daarmee zijn alle voordelen eigenlijk wel opgesomd.

De consequentie van het afschaffen van de doorsneepremie is dat er een langdurige overgangssituatie ontstaat waarin jongere werknemers meer pensioen opbouwen dan in het huidige systeem, en oudere werknemers minder. Dat laatste is een probleem; oudere werknemers mogen natuurlijk niet de dupe worden van de systeemwijziging.
Hiervoor moet iemand dus geld op tafel leggen. In pensioenfondsen kun je nog wat “spelen” met opgebouwde buffers, om die financiële compensatie te vinden.
Bij verzekerde regelingen, zoals we die in de haven kennen, kan dat niet. FNV Havens wil er alles aan doen om het systeem in de haven zo te houden als het is, dan wel om te voorkómen dat de financiële compensatie die nodig is ten koste gaat van de loonruimte in de sector.

Zwaar werk

De grootste domper van het pensioenakkoord is natuurlijk dat er weinig in geregeld is voor mensen die zwaar werk doen. Maar met wat er wel geregeld is, moeten we aan de slag. Dat betekent volgens FNV Havens dat we optimaal gebruik moeten maken van de boetevrijstelling voor € 19.000 per jaar gedurende drie jaar voorafgaand aan de AOW-leeftijd. Volgens de vakbondsonderhandelaars hebben werkgevers zich aan het betalen van dit bedrag gecommitteerd, en hoeft er eigenlijk alleen een regeling overeengekomen te worden. Die drie maal € 19.000 willen we dus graag in alle bedrijven terugzien. In combinatie met andere regelingen die we bijvoorbeeld vanuit SVBPVH kennen en in combinatie met eventuele bijdragen vanuit de subsidiepot van € 800 miljoen die ook in het pensioenakkoord is opgenomen (maar waarvoor de subsidievoorwaarden nog niet bekend zijn), is het misschien mogelijk voor de komende jaren een regeling voor alle havenbedrijven op te tuigen. Daar moeten we in elk geval over nadenken.

Andere losse eindjes

Daarnaast moeten we kijken welke andere mogelijkheden de nieuwe afspraken en nog uit te werken afspraken bieden om het voor mensen met zwaar werk op korte termijn, op middellange termijn en op lange termijn mogelijk te maken om eerder te stoppen met werken.

Er moet – ook weer volgens het pensioenakkoord – nog het één en ander geregeld worden omtrent het inzetten van een deel van de belasting over (schema)toeslagen om voor de oude dag te sparen. FNV Havens denkt daar graag over mee, al was het maar om ervoor te waken dat niet de schematoeslagen zelf worden aangetast, maar dat alleen de
belasting erover voor eerdere pensionering wordt ingezet. FNV Havens wil dan wel een rol die er ook toe doet als er uiteindelijk afspraken worden gemaakt. De last-minute werkgroep die zich binnen FNV boog over zwaar werk, waar FNV Havens op had aangedrongen en aan bijdroeg, is niet de manier gebleken om echt iets voor elkaar te krijgen.

Kortom

FNV Havens blijft pleiten voor en werken aan regelingen waar havenwerkers, die in de regel zwaar werk doen, echt wat aan hebben. Daar gaan we met werkgevers in de haven over praten. En daar blijven we binnen FNV voor knokken. Want FNV Havens kent de praktijk van het werk in de haven en weet hoe absurd het is dat werknemers tot steeds
hogere leeftijd moeten doorwerken. Daar willen we nog steeds iets aan doen.

Wij bedanken iedereen die tot nu toe reeds met ons strijd en actie heeft gevoerd voor AOW op 66 en een fatsoenlijke regeling voor mensen met zwaar werk.
Het is diep treurig dat dit geluid van de leden die in die strijd doorgaans voorop lopen, nog niet volledig in Den Haag is doorgeklonken.

We gaan nu op dit punt regelen wat er te regelen valt en wat geregeld moet worden – waar nodig opnieuw met jullie steun. En we blijven strijden voor nog betere regelingen – ook daarbij waar nodig met jullie steun. Hoe meer steun, hoe beter.

Met strijdbare groet,

Team FNV Havens

Sectorbestuur Havens