Skip to main content

RST: voornemen om in te huren buiten CAO-afspraken

25 maart 2021

Op vrijdagmiddag 19 maart jl. stuurde RST aan FNV Havens een bericht over het inhuren van Steinwegpersoneel als noodgreep voor het oplossen van een operationele problemen in het weekend.

FNV Havens heeft begrip voor die noodsituatie en heeft per mail het volgende aan RST gemeld:


FNV Havens kan akkoord gaan met de tijdelijke oplossing om Steinwegwerknemers in te zetten, mits

 1. Er een lijst wordt aangelegd van werknemers die bevoegd zijn verklaard om op een veilige manier de werkzaamheden bij RST uit te voeren en deze lijst gedeeld wordt met FNV Havens;
 2. Er voor deze groep een tijdelijke cao wordt gesloten 19 tot en met 22 maart 2021, met daaraan verbonden een tijdelijke erkenning door FNV Havens;
 3. De inhuurkrachten door het toekennen van een toeslag op hun loon op het niveau van de RST-CAO betaald worden;
 4. De kaderleden van FNV Havens bij RST (leden van de onderhandelingsdelegatie) de bevoegdheid krijgen te toetsen of aan punt 1 wordt voldaan;
 5. RST met de verhurende bedrijven vermeld in de cao afspraken gaat maken over noodzakelijke opleidingen om ook in toekomst in de behoefte van RST te kunnen voorzien.

Onderstaand de voorwaarden van FNV Havens die minimaal gelden voor het sluiten van een tijdelijke CAO als bedoeld in punt 2 hierboven:

 1. Looptijd als vermeld hierboven.
 2. Loon– en arbeidsvoorwaarden conform de CAO RST door toekenning van een toeslag op het loon.

De hoogte van de toeslag wordt als volgt bepaald:

 • Voor de werknemers op de lijst ingehuurde krachten wordt vastgesteld wat het gemiddelde loon (inclusief vakantiegeld en schematoeslag) is;
 • Voor de ingehuurde krachten wordt vastgesteld wat de gemiddelde premie is voor de geldende pensioenregeling;
 • RST stelt vast wat het gemiddelde loon (inclusief vakantiegeld en schematoeslag) is van werknemers van RST die dezelfde dan wel vergelijkbare werkzaamheden verrichten;
 • RST stelt vast wat de gemiddelde premie is die voor werknemers van RST wordt betaald die dezelfde dan wel vergelijkbare werkzaamheden verrichten;
 • Wanneer de som van gemiddeld loon en pensioenpremie voor de inhuurkrachten lager is dan die bij RST, wordt het verschil tussen de som van gemiddeld loon en pensioenpremie van de inhuurkrachten en de som van gemiddeld loon en pensioenpremie wordt uitgedrukt in een percentage. Dit percentage geldt als toeslag die over het loon van de inhuurkrachten moet worden betaald. (Alternatief: de toeslag als bedrag in euro’s vaststellen en toekennen.) De bovenstaande berekeningen worden gedeeld met FNV Havens.

C. Over aldus tot stand gekomen beloning van de inhuurkrachten wordt 0,3% werkgeversbijdrage afgedragen aan FNV Havens ten behoeve van scholing en vorming, conform de cao RST;

E. Aan de inhuurkrachten wordt doorbetaling bij ziekte gegarandeerd conform de cao RST.

FNV Havens verwacht voorts dat de werknemers RST voorafgaand aan de inzet van de inhuurkrachten van Steinweg wordt ingelicht dat RST na overleg met FNV Havens conform het bovenstaande zal handelen en dat FNV Havens van dat bericht aan werknemers RST een afschrift zal krijgen. Handtekeningen onder het officiëlere document waarin deze afspraken zijn vastgelegd, kunnen a.s. dinsdag worden gezet.

Vriendelijke groet,

Joost van der Lecq

FNV Havens


In een telefonisch onderhoud dat hier op volgde, heeft RST aangegeven deze voorwaarden overdreven te vinden en werd FNV Havens een onflexibele opstelling en zelfs chantage verweten.

FNV Havens vindt het echter van groot belang dat inhuurkrachten op ten minste dezelfde beloning kunnen rekenen als werknemers van RST, zodat geen concurrentie op arbeidsvoorwaarden plaatsvindt. Want nu gaat het volgens RST om “alleen dit weekend”, maar als er meer weekenden of andere momenten volgen waarin inzet van Steinweg-collega’s volgens RST de beste oplossing is, moeten we gewoon duidelijke afspraken hebben. En wie weet hoe spoedig dit opnieuw het geval zal zijn. We willen niet op een hellend vlak belanden. De voorwaarden die FNV Havens stelt, zijn niet onredelijk en ook niet onuitvoerbaar. Bovendien verzekerde RST ons in het telefoongesprek dat deze oplossing echt niet gekozen was om “goedkoper uit te zijn”. Als dat inderdaad zo is, lijkt het ons helemaal geen probleem om ervoor te zorgen dat de salarissen van de Steinweg inhuurkrachten op het niveau van de RST-cao liggen.

Dit laatste hebben we ook schriftelijk gemeld in reactie op een tweede mail van RST, waarin werd verzocht om Steinweg-werknemers te mogen inzetten zonder aan de gestelde voorwaarden te hoeven voldoen. We snappen dat de berekeningen die we vragen, niet op stel en sprong kunnen worden aangeleverd, maar een schriftelijke bevestiging dat RST aan de gestelde voorwaarden zal voldoen, is voor dit moment voldoende.

FNV Havens gaat er vanuit dat RST ofwel schriftelijk aan RST-werknemers (en in afschrift aan FNV Havens) bevestigt dat volgens de door FNV Havens gestelde voorwaarden zal worden gehandeld of anders afziet van het inzetten van Steinweg-collega’s.

We vertrouwen erop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Joost van der Lecq
Bestuurder FNV Havens