Skip to main content

RST: overlegronde #1 over Tos gerelateerde ontslagen

27 mei 2021

Nu het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao met de looptijd van één jaar is goedgekeurd, komen we ook toe aan overleg over een sociaal plan. In het goedgekeurde onderhandelingsresultaat staat immers letterlijk het volgende:

De werkzekerheidsafspraak wordt voor de looptijd van de cao (tot en met 31 december 2021) verlengd. Dit met uitzondering van de werkzekerheidsgevolgen door de implementatie van het TOS-systeem. Voor zover mogelijk worden ook daar medewerkers herplaatst binnen de eigen organisatie. Er kan echter niet voorkomen worden dat uiteindelijk toch maximaal 15 FTE op kantoor overcompleet worden. Met betrekking tot de personele gevolgen van de TOS-implementatie zal een adviesaanvraag worden ingediend bij de Ondernemingsraad. Voor de werknemers die vanwege de implementatie van het TOS-systeem boventallig worden, zal vóór 15 juni 2021 met FNV Havens een sociaal plan worden overeengekomen.

FNV Havens heeft op 25 mei 2021 het eerste overleg gehad met RST. We hebben RST gevraagd om duidelijk te maken welke en hoeveel functies wanneer overcompleet worden. Als we dat in beeld hebben, kunnen we namelijk verder denken over hoe we de schade voor de betrokken personen zoveel mogelijk kunnen beperken en opvangen.

RST bleek op deze vragen nog geen helder antwoord te hebben. Dat het gaat om functies “op kantoor”, stond in het onderhandelingsresultaat. Dat in die 15 FTE het werk van baliewerknemers is inbegrepen, is volgens RST ook al wel duidelijk. Dat werk vervalt grotendeels als de vrachtwagenplanning verder geautomatiseerd verloopt. Maar of er uiteindelijk twee of drie of vijf baliewerknemers overblijven en per wanneer de het aantal baliewerknemers kan
verminderen, weet RST nog niet. Dat hangt af van de bereidwilligheid en mogelijkheden van klanten om zich na de zomer in het geautomatiseerde planningssysteem (TOS-gerelateerd) te schikken.
Nog minder duidelijk is welke gevolgen de TOS-implementatie heeft voor andere kantoorfuncties en hoeveel functies buiten de balie volgens RST kunnen vervallen.

Volgens FNV Havens kunnen we alleen afspraken maken over een sociaal plan, als duidelijk is over welke groep functies en personen getroffen wordt door de reorganisatie, dus wat de “doelgroep” is van het sociaal plan. Stel, bijvoorbeeld, dat je in het sociaal plan wilt afspreken dat de door de reorganisatie
getroffenen voorrang krijgen bij het vervullen van interne vacatures. Dat lijkt ons een logische afspraak, maar dan moet je wel weten wie die getroffenen zijn.

Stel, bijvoorbeeld, dat je in het sociaal plan wilt afspreken dat getroffenen een “vrijwillige vertrekpremie” krijgen als ze vrijwillig hun baan bij RST opzeggen. Dat lijkt ons een logische afspraak, maar dan moet je wel weten wie die getroffenen zijn. FNV Havens mei 2021 Stel, bijvoorbeeld, dat je in het sociaal plan een “plaatsmakersregeling” wilt opnemen, dus een premie of regeling voor iemand die vrijwillig bij RST vertrekt waardoor één van de getroffenen zijn of haar positie kan overnemen. Dan moet je wel weten wie die getroffenen zijn.
Stel, bijvoorbeeld, dat je in het sociaal plan af wilt spreken hoe je bepaalt wie uit een groep van 15 mensen met dezelfde functie boventallig wordt en wie zijn baan kan behouden. Dan moet je wel weten hoeveel mensen je uiteindelijk in die functie nog wilt overhouden.
Stel, bijvoorbeeld, dat je in het sociaal plan een regeling wilt opnemen om oudere werknemers met behoud van een fatsoenlijk inkomen richting hun pensioen te helpen. Dan moet je wel weten hoeveel oudere werknemers er werken in de functies die overbodig worden.

RST gaat verder nadenken over de vraag in welke TOS-gerelateerde functies nu werkzekerheidsgevolgen wanneer merkbaar zullen zijn. Precies daarover moet aan de Ondernemingsraad natuurlijk ook nog advies gevraagd worden.

Ondertussen heeft RST al wel nagedacht over een paar andere dingen. Positief is volgens FNV Havens dat RST bij interne vervulling van vacatures voortaan ruimer wil kijken dan alleen naar mensen die precies de gevraagde ervaring en diploma’s hebben.

Dat betekent dat RST mensen die de ambitie hebben (en tonen) om in een andere functie aan de slag te gaan en die in staat worden geacht om zich binnen een redelijke termijn ook de vereiste vaardigheden eigen te maken, de kans wil geven. Met het oog op “zoveel mogelijk herplaatsing”, is dit een belangrijk nieuw uitgangspunt.

RST stuurt ons nog ook andere voorstellen voor een sociaal plan. Die zullen wij bekijken en op 7 juni 2021 nader met RST bespreken.

We houden jullie op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Danny Bossman - Corinne Bruin – Martin Geertsema - Joost van der Lecq