Skip to main content

Vijfde ronde CAO RST: werkgever kondigt eindbod aan

25 maart 2021

Terwijl RST-werknemers buiten heel duidelijk maakten dat ze wel echt iets van de werkgever verwachten en zeker geen nieuwe cao met verslechteringen willen, zat de onderhandelingsdelegatie na een coronasnotproef op de vijfde etage aan tafel in de hoop dat onderhandelen tot overeenstemming zou leiden. Het was wel hopen tegen beter weten in, want de werkgever ging na de vierde onderhandelingsronde terug naar de tekentafel en zou op basis van zijn aanvankelijke cao-voorstellen nog eens kijken wat volgens hem goede voorstellen zouden zijn om te komen tot een nieuwe RST-cao.

Kort en goed kwam het er op neer dat hij een aantal van zijn oorspronkelijke voorstellen uit zijn lijst schrapte. Goed, APC en werkzekerheid konden worden geboden, maar het koffiedrinken ’s avonds moest er af en de ochtendkoffie moest aan de schaft geplakt worden. Tevens moest de werkgever toch echt de gelegenheid hebben om mensen in te huren waar hij wilde, als de reguliere verhurende bedrijven niet kunnen leveren. En in de derde plaats moest een aantal arbeidsvoorwaarden voor nieuw aan te nemen collega’s worden versoberd: geen nabetaling bij overwerk en minder verlof voor wie na 1 januari 2021 in dienst treedt.

De delegatie van FNV Havens heeft daarop laten weten dat het koffiedrinken niet ter discussie kan staan, en dat inhuren bij wie je maar wilt ook niet in de cao zal komen. Ook al belooft RST “te zullen betalen conform de cao”, FNV Havens wil dat iedereen die bij RST komt werken kan vertrouwen op een eigen cao waarin zaken als pensioen, verlof, extra verlof en vakbondsfaciliteiten fatsoenlijk geregeld zijn. Dan pas is er echt sprake van een gelijk speelveld.
Verder hebben we gemeld weinig te voelen voor een “knip” in de arbeidsvoorwaarden, waardoor je een splitsing krijgt tussen “mensen van voor 2021” en “mensen van na 2021”. En last but not least hebben we gezegd dat we toch echt een afspraak willen over “eerder stoppen met werken”; we hebben niet voor niets zitten rekenen en werknemers die jarenlang zwaar werk hebben gedaan, hebben wat ons betreft recht op een goede eerder-stoppen regeling. Daarbij zijn we best bereid om nog eens te kijken naar de eerder gekozen uitgangspunten voor zo’n regeling, om te kijken wat bij RST nog beter past.

Na de lange schorsing die hier op volgde, had de werkgever zijn voorstellen bijgesteld: de koffiepauzes moesten vervallen, maar hier stond dan 1% initiële loonsverhoging tegenover voor de mensen die het betrof. Maar de werkgever wilde niets afspreken over eerder stoppen; er moest bij RST eerst weer geld verdiend worden. En over de inhuur: de werkgever zou het wel zien zitten als hij in overleg met de OR kon afwijken van wat in de cao is bepaald.

Ook met deze gewijzigde voorstellen kon de delegatie van FNV Havens natuurlijk niet uit de voeten.
FNV Havens heeft in de volgende lange schorsing een concept onderhandelingsresultaat geschreven voor een cao van 3 jaar. Daarin hadden we naast de APC en werkzekerheid voor drie jaar een bescheiden loonsverhoging opgenomen en een eerder-stoppenregeling zoals die bij ECT ook is overeengekomen en nog wat kleinere (maar niet onbelangrijke) dingen: alles paste op één A4.

Geen nieuwe afspraken over koffiepauzes (die zijn in de cao namelijk al goed geregeld; er staat in de cao zelfs dat ze bij toerbeurt moeten worden genoten, waardoor het werk niet stil komt te liggen) en geen nieuwe afspraken over inhuur (ook dat is in de cao al goed geregeld: alleen verhurende bedrijven met een cao met FNV Havens komen in aanmerking).

De werkgever heeft contact gehad met de Deense kopers van RST en moest nog in contact treden met de Amerikaanse geldschieters die de koop meefinancieren, want natuurlijk hadden die ook een stem in deze cao-partij.
Maar volgens de werkgever lagen de standpunten van RST en FNV Havens zo ver uiteen, dat hij een eindbod zou schrijven. Dat bod kunnen we voor het eind van de maand verwachten.

En nu?
FNV Havens zal jullie over het eindbod informeren en ledenvergaderingen beleggen. Dat laatste is en blijft “een dingetje” in deze coronatijden, maar we gaan ons best doen om dit rond te krijgen. Het is belangrijk genoeg. Op die ledenvergaderingen zal het eindbod namelijk aan de orde komen en de vraag of dit aan onze kant moet leiden tot het stellen van een ultimatum, om eventueel met acties een betere cao af te dwingen, zonder verslechteringen en met goede afspraken over werkzekerheid en eerder stoppen.

We houden jullie dus op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Danny Bossman - Corinne Bruin – Martin Geertsema - Joost van der Lecq